O projektu

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007284

Program:
Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:
2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita
03.2.63 – Zlepšování přístupu k dostupným udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

03.2.63.1 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Období realizace:
2/2018 – 1/2020

Celkový rozpočet:
2 804 438,75 Kč

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na zpracování transformačního plánu pro pavilonovou část DOZP Barborka, který je součástí p. o. Sociální sužby města Kroměříže. Plán, včetně potřebných analýz, bude zpracován vlastními silami organizace a bude doplněn o vzdělávání a informační aktivity. Následná transformace umožní přesun poloviny klientů pavilonové části zařízení do systému komunitní péče (bude snížena kapacita ze 42 na 21 klientů)

Cíle projektu:
Realizací projektu získají odborní pracovníci Sociálních služeb města Kroměříže s důrazem na pracovníky DOZP Barborka kvalitní podklad, kterým bude Transformační plán. Ten bude využit k zahájení procesu deinstituonalizace části zařízení tak, aby mohlo u zapojených klientů dojít k jejich maximálnímu začlenění do života běžné populace v prostředí, ke kterému mají vazby, a způsobem, který zvýší kvalitu jejich života. Během aktualizace a zpracování analýz, získá realizační tým a všichni pracovníci DOZP Barborka kvalitní informace o okolním prostředí a jeho možnostech, zařízení samotném a podrobné informace o jednotlivých klientech.

Dojde tak ke zvýšení báze užšího projektového týmu i všech klíčových pracovníků, kteří jednotlivým klientům poskytují služby a zajišťují jejich koordinaci. Intenzivní práce s klienty a jejich zapojení do přípravy plánu umožní lépe znát jejich potřeby, a tedy na ně adekvátně reagovat, přizpůsobit jejich životní podmínky alespoň dílčím způsobem už v samotném procesu přípravy, který bude řešen v rámci projektu. Odborní pracovníci průběžně získají kvalitní znalosti prostřednictvím akreditovaného vzděláván, čímž dojde k propojení výše popsaných dílčích změn tak, aby mohl být samotný proces transformace kvalitně zahájen. Vzdělávání bude otevřené i dalším odborníkům. Další významnou změnou bude nastavení otevřené komunikace s klíčovými aktéry ve „vnějším světě“, kde půjde o komunikaci individuální a řešení návrhů zapojení do procesu a dále komunikace s širokou veřejností za účelem pochopení procesu přeměny ústavní péče v péči komunitního charakteru. V rámci realizace projektu rovněž vznikne transformační tým, který bude zajišťovat přípravu a realizaci všech klíčových aktivit a bude koncipován s ohledem na to, že v závěru projektu bude mít zařízení k dispozici kvalitní, koordinovaný a vzdělaný tým odborníků, kteří budou plně schopni zajistit zahájení reálného transformačního procesu.

Cílové skupiny:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Aktivity projektu

  1. Zpracování transformačního plánu pro pavilonovou část DOZP Barborka.
  2. Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců a vzdělávání dalších skupin zapojených účastníků
  3. Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti