Úhrady

šipka Zpět na úvodní stránku

Podle zákona o sociálních službách nesmí úhrady za poskytování sociálních služeb překročit maximální výši stanovenou prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. V současné době jsou vyhláškou č. 505/2006 Sb. stanoveny tyto maximální sazby úhrad:

- za ubytování v zařízeních typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, sociální rehabilitace, odlehčovací služby a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče činí maximální úhrada 210 Kč/den
- za celodenní stravu ve výše uvedených sociálních službách a dále v případě sociálních služeb pečovatelské služby, center denních služeb, denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen činí maximální úhrada 170 Kč/den (z toho úhrada za oběd činí max. 75 Kč)

V pobytových zařízeních sociálních služeb bude i nadále zachován zaručený minimální zůstatek z příjmů klienta (15%, respektive 25%).

Informace o úhradách

Úhrady za pobyt v zařízení sociálních služeb platné od 1. 2. 2020