O nás

Odlehčovací služba terénní

šipka Zpět na úvodní stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací služby Chůvičky jsou registrovanou sociální službou terénní formy podle §44 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je poskytovaná v přirozeném prostředí uživatele, zejména v jeho domácnosti nebo v prostředí, kde je o něho pečováno.

Všichni pracovníci jsou vedeni k respektování osobnosti uživatele, veškerou činnost směřují k podpoře a pomoci uživatelům a jejich pečujícím. Podporují pečující osoby tak, aby mohly i nadále o své blízké pečovat a přitom neztrácely kontakt s běžným společenským prostředím. Poskytování služby je plánované, systematické a naplňuje individuální potřeby uživatele.

Poslání služby

Posláním odlehčovací terénní služby Chůvičky je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a umožnit jim tak čas na odpočinek pro další péči, relaxaci a zajištění osobních záležitostí a také možnost prožívat vlastní život.

Cílem sociální služby je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či kombinovaného postižení a seniorům cílenou podporu, pomoc a péči v jejich domácím prostředí.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby –  1 uživatel

Provozní doba služby

pondělí až pátek              6,30 - 19,30

sobota,neděle a svátky   7,00 - 19,00

Cílová skupina

Odlehčovací terénní služby Chůvičky poskytují služby uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

Věková struktura cílové skupiny:

 • starší děti   -      11 – 15 let,
 • dorost -              16 – 18 let,
 • mladí dospělí –  19 – 26 let,
 • dospělí     -         27 – 64 let,
 • mladší senioři -   65 – 80 let,
 • starší senioři nad   80 let.

 

Zásady poskytování služby

 • Úzká spolupráce s rodinou či pečujícími osobami.
 • Zachování lidské důstojnosti, podpora jedinečnosti uživatele.
 • Zachování mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních údajů uživatele.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Preference podpory před péčí – pomoc a podpora je směřována tak, aby byly zachovány dosavadní možnosti a schopnosti uživatele.
 • Jednání dle etického kodexu zaměstnanců.

 

Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb.,§ 44 ve znění pozdějších předpisů.

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.
 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 1. Sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 1.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

Jako doplněk k základním činnostem je možné sjednat fakultativní služby:

 • přeprava služebním automobilem,
 • dohled nad uživatelem.

 

Sociální služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů. Zázemí terénní služby Chůvičky je v prvním poschodí Domova pro zdravotně postižené uživatele Barborka. Pracovníci terénní služby využívají k poskytování služeb služební automobil.