O nás

Domov se zvláštním režimem U Moravy

šipka Zpět na úvodní stránku

Domov se zvláštním režimem U Moravy

Pobytová sociální služba Domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok. V procesu poskytování služby je kladen důraz na individuální potřeby uživatele, jeho dovednosti a schopnosti. Služba je provozována v objektu Domova pro seniory U Moravy, ve druhém nadzemním podlaží. Kapacita činí 24 lůžek.

Ubytování uživatelům je poskytováno:

 • 7 jednolůžkových pokojů
 • 7 dvoulůžkových pokojů
 • 1 třílůžkový pokoj

Součástí pokojů je sociální zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení.

Poslání služby

Posláním je vytvoření domácí atmosféry, zajištění pocitu jistoty a bezpečí na základě udržení stávajících návyků, soběstačnosti a dovedností u uživatelů, poskytování služby s úctou, respektem a na základě individuálních potřeb.

Cíle služby

- poskytování služby na základě individuálních potřeb
- přizpůsobení služeb potřebám uživatelů
- udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
- respektování lidské důstojnosti a naplňování práv uživatelů

Cílová skupina

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (50-64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)
 • starší senioři (nad 80 let) 

 

Negativní vymezení cílové skupiny

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §91 odst. 3, může Domov se zvláštním režimem odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z těchto důvodů:

 •  neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 •  nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 •  zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 •  osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 36, se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem

 

Službu nemůžeme zajistit:

 • osobám s mentálním postižením, osobám s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující odbornou lékařskou péči a dohled
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osobám vyžadujícím osobní asistenci

 

Hlavní zásady poskytované služby

 • Vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů
 • Preferujeme individuální přístup
 • Respektujeme práva uživatelů, hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na politické názory, náboženské vyznání a životní postoje
 • Zachováváme rovnocenný partnerský přístup
 • Podporujeme autonomii uživatelů, respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů
 • Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě
 • Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků v oblasti péče o uživatele s demencí

 

Domov se zvláštním režimem (§ 50 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) poskytování ubytování
b) poskytování stravy
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí