O nás

Domov pro seniory U Moravy

šipka Zpět na úvodní stránku

O našem domově

Domov pro seniory U Moravy je začleněn do Sociálních služeb města Kroměříže (příspěvková organizace), jejímž zřizovatelem je Město Kroměříž.

Jedná se o celoroční pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 112 lůžek. Místo a denní doba poskytování služby odpovídá cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů.

Ubytování uživatelům je poskytováno:

 • 59 jednolůžkových pokojů
 • 25 dvoulůžkových pokojů
 • 1 třílůžkový pokoj

Součástí pokojů je sociální zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení.

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Finanční úhrady jsou odvislé od kategorie pokoje a druhu diety.  Pokud má žadatel zájem seznámit se s prostředím našeho zařízení, má možnost si na základě domluvy prohlédnout prostory domova. Je seznámen s vnitřním předpisem zařízení /Domácí řád/ a dalšími potřebnými informacemi.

Je na rozhodnutí klienta, zda si přinese do bytu doplňky, na které byl zvyklý doma. Toto považujeme za samozřejmé a pro klienta vhodné. Na pokoji je možno používat vlastní televizi, varnou konvici, mikrovlnnou troubu, osobní počítač, ale pouze za předpokladu, že je u daného elektrospotřebiče provedena revize. 

Po zahájení služby se uživatel rozhodne, zda žádá změnu trvalého bydliště (v daném případě sociální pracovnice vyřizuje nový občanský průkaz). Pohyb v domově (mimo provozní prostory) i vně domova je volný a neomezený. Domov je otevřeným zařízením a uživatelé mohou své návštěvy přijímat kdykoliv během dne, je doporučeno do 21 hod.

Zdravotní péče je zajištěna praktickým lékařem, který navštěvuje zařízení ve středu od 9.30 hod. nebo v naléhavých případech. Uživatel má právo se rozhodnout, zda se přeregistruje ke smluvnímu lékaři Domova pro seniory U Moravy nebo zda zůstane v péči u svého dosavadního praktického lékaře. Psychiatr v domově ordinuje každé druhé úterý od 18.00 hod.

S připomínkami, podněty a stížnostmi se uživatelé mohou obracet na pracovníky domova nebo využívat schránky na stížnosti. Evidence a řešení je zpracováno ve Standardu kvality sociálních služeb č. 7.

Uživatelé našich služeb nakládají se svým časem na základě svého rozhodnutí.

Každý den je pro uživatele zprostředkován program. Účast na veškerých aktivitách je dobrovolná. Klientům je k dispozici tělocvična, pracovní terapie, kaple, bufet v přízemí. V rámci nabízených aktivit jsme se zaměřili na nové metody přímé práce se seniory (reminiscenční terapie, snoezelen, canisterapie, muzikoterapie). Uživatelé mohou navštěvovat keramickou dílnu, kroužek ručních prací, hudební kroužek. Každodenně je prováděna individuální činnost s uživateli s vyšším stupněm závislosti na poskytovaných službách. Organizujeme výlety a zájezdy jak pro mobilní, tak i imobilní klienty. Uživatelům jsou zprostředkovány pedikérské a kadeřnické služby. V průběhu roku 2018 došlo k navázání spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA.

Poslání domova

Posláním domova je vytvoření prostředí splňující podmínek pro plnohodnotný a přirozený způsob života dle individuálních a zároveň reálných potřeb uživatelů.

Cíle vedoucí k naplňování poslání domova:

 • Poskytování služby na základě individuálních potřeb
 • Přizpůsobení služeb potřebám klientů
 • Udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
 • Respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů

 

Cílová skupina: (dle§ 49 zákona o sociálních službách)

V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Senioři (mladší 60–80 let, starší nad 80 let)

Negativní vymezení cílové skupiny

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §91 odst. 3, může Domov pro seniory U Moravy odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z těchto důvodů:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smluv

 

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 36, se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Službu nemůžeme zajistit:

 • osobám s mentálním postižením, osobám s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující odbornou lékařskou péči a dohled
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osobám vyžadujícím osobní asistenci

 

Hlavní zásady poskytované služby

 • Preferujeme individuální přístup
 • Respektujeme práva uživatelů, hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na politické názory, náboženské vyznání a životní postoje
 • Zachováváme rovnocenný partnerský přístup
 • Podporujeme autonomii uživatelů, respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů
 • Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků
 • Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržení sítě sociálních vztahů

 

Domov pro seniory (§ 49 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

 • poskytování ubytování
 •  poskytování stravy
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti