O nás

Domov pro seniory U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

Naše poslání

Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků. Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

Cíl Domova pro seniory U Kašny

Naším cílem je podpora sociálních vztahů, osobních cílů a aktivizace klientů. Pracovníci v sociálních službách usilují o udržení kvality života klientů, navazování kontaktů s okolím a vytvoření domácího prostředí.

Okruh osob

DpS U Kašny poskytuje své služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu věku a snížené soběstačnosti. Pro seniory ve věku 60 a více let.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §91 odst. 3, může DpS U Kašny odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z těchto důvodů:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tzv. zdravotní kontraindikace)

Poskytnutí pobytové sociální služby DpS U Kašny se vylučuje, dle vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže:

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití  

dále DpS U Kašny není schopné pečovat o tyto klienty:

- osoby vyžadující stálou osobní asistenci

- osoby závislé na alkoholu

- osoby závislé na omamných látkách

- osoby, které odmítnou podepsat Smlouvu o poskytování sociální služby

DpS U Kašny svým klientům poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2 tyto základní činnosti:

- ubytování

- stravování (částečně i dietní) včetně pomoci při podávání stravy

- přímou obslužnou péči v rámci zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- základní činnosti jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2

dále DpS U Kašny svým klientům poskytuje:

- sociální a ošetřovatelskou péči

- základní cvičení v rámci udržení soběstačnosti klienta

- podporu zájmových aktivit, aktivizační a kulturní programy

- praní prádla a jeho drobné opravy

- úklid

- duchovní péči

- dle potřeb klientů, služby pedikérské a kadeřnické

- další úkony v rámci fakultativních služeb