O nás

Denní stacionář

šipka Zpět na úvodní stránku

O nás

Denní stacionář se nachází v samostatném pavilonu v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Denní stacionář je ambulantní službou, na kterou je přenesena část denní péče o zdravotně handicapované osoby, které již vyčerpaly všechny možnosti vzdělávacího systému a jsou ohroženy sociální exkluzí. Zmírňuje tedy tlak a zátěž, která je na rodiny těchto osob kladena, a zmenšuje míru jejich sociálního vyloučení.

Uživatelé denního stacionáře zde nacházejí sebeuplatnění formou terapií, navazováním nových sociálních kontaktů s možností dalšího rozvoje osobnosti a osvojení sociálních dovedností, které jsou nezbytné pro běžný život.

Denní stacionář je bezbariérový. Uživatelé stacionáře mají k dispozici pro aktivizační činnosti plně vybavené herny, místnost pro individuální relaxační terapii s masážním křeslem, dále pak jídelnu, sociální zázemí, šatnu na odkládání osobních věcí. Interiér objektu je přizpůsoben potřebám cílové skupiny služby včetně barevného rozdělení a speciálních pomůcek. Součástí Denního stacionáře je funkční exteriér u objektu, kdy zahrada je vybavená zahradním nábytkem, houpačkou a interaktivními tabulemi pro volnočasové aktivity apod.

 

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

pondělí - pátek               6:30 - 16:00

 

KAPACITA SLUŽBY

8 uživatelů v jeden okamžik

 

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytnutí podpory a péče osobám se středně těžkým, těžkým mentálním či kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra s cílem podpořit a rozvíjet jejich samostatnost dle specifických individuálních potřeb tak, aby byl zachován běžný způsob života v přirozeném prostředí.

Cíle služby

  • Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, snaha o odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě s ohledem na schopnosti uživatele.
  • Poskytování individuální podpory v tzv. triádě problémových oblastí uživatelů s poruchou autistického spektra (sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost, zájmy, hra). Využití alternativní a augmentativní komunikace s vizuální podporou, nabídka volnočasových aktivit dle požadavků osob s poruchou autistického spektra (procesuální schémata, strukturované hry).
  • Posílení samostatnosti zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování získaných vědomostí, dovedností a návyků a v získávání dovedností potřebných pro praktický život dle individuálních schopností uživatele.
  • Rozvíjení schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím výchovných, vzdělávacích, sociálně terapeutických a aktivizačních činností.

Cílová skupina

  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s poruchami autistického spektra

Věková struktura uživatelů je 15 - 64 let.

Nabízené činnosti

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Veškeré pořádané aktivity tvoří přirozený doplněk života

- kulturní akce (výstavy, divadelní představení, koncerty, besedy aj.)
- sportovní akce (sportovní hry pořádané denním stacionářem, domovem)
- společenské akce (ples Sociálních služeb, Vánoční posezení, masopust, Vítání jara aj.)

Základní druhy činnosti

- skupinové činnosti – rozvoj manuálních dovedností, kreativní aktivity, smyslová edukace, rozvoj sociálních dovedností, trivium, udržování a rozvoj kognitivních funkcí, udržování a posilování fyzické kondice, schopnost práce v kolektivu
- individuální činnosti – rozvoj a získávání pracovních dovedností, v rámci individuálního plánování naplňování osobních cílů a přání uživatelů, zvyšování počítačové gramotnosti, nácvik využívání získaných znalostí a dovedností mimo poskytovanou službu

Zásady poskytované služby

- úzká spolupráce s rodinou uživatele
- individuální přístup - zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně a způsobu komunikace apod.
- integrace uživatele – spolupráce s veřejností, zapojení do společenského života,
- samostatnost a nezávislost – podpora v udržení si stávajících schopností a dovedností, zachování nejvyšší možné míry nezávislosti uživatele,
- vzájemná komunikace – budování vzájemné důvěry, akceptování názorů skupiny.