Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P. O. PLATNÉ OD 8. 6. 2021

 

Změny v platnosti testů pro návštěvy pobytových sociálních služeb od  8. 6. 2021

 

S platností od 8.6.2021 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (MZDR), jsou stále omezeny návštěvy ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby pobytové, a to tak, že návštěvu u klientů lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují následující podmínky:

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT PCR test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • absolvovaly nejdéle před 3 dny POC antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • prokazatelně laboratorně prodělali onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivně potvrzeného RT PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dnů (prokazuje se lékařskou zprávou),
 • na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou s negativním výsledkem,
 • absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců dle mimořádného opatření MZDR nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením vstupující osoby),
 • ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením školy, nebo čestným prohlášením vstupující osoby či zákonného zástupce),
 • mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (mimo ČR v anglickém jazyce) a jsou bez zjevných příznaků onemocnění Covid-19 a doloží, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudodávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců.

 

Stále platí povinnost dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy uvnitř objektu.

 

Ostatní nastavená hygienická a proti epidemiologická opatření zůstávají v platnosti. Děkujeme za jejich dodržování.

 

Klienti a pracovníci Sociálních služeb města Kroměříže, p.o.

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále jen SSKM) mohly díky dlouhotrvající stabilní situaci v nulovém počtu nově nakažených osob s onemocněním COVID 19, revidovat podmínky pro návštěvy vstupující do objektů služeb.

Tato dobrá situace je spojena zejména s pravidelným testováním klientů, pracovníků i dalších subjektů, které do domovů vcházejí včetně návštěv, dále očkováním klientů i pracovníků služeb a samozřejmě také díky nastaveným preventivních hygienických a epidemiologických opatření v SSKM.

 

 

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby pobytové od 19.4.2021:

 • během návštěvy po celou dobu používají všechny vstupující osoby vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku, děti od 2 do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu;
 • u vchodu do zařízení je jasně označené místo, kde třetí osoby, které jdou na návštěvu, odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost, že mohou na návštěvu;
 • při vstupu do objektu projdou desinfekční zónou (desinfekce rukou, obuvi);
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy;
 • návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 16:30 hodin;
 • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány;
 • návštěvy probíhají dle přání klienta, např. na jeho pokoji, ve venkovních prostorách apod.;
 • doporučujeme návštěvám dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.

 

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení od 19.4.2021:

 

Obecné informace nonstop poskytuje: Mgr. Brhelová Dana, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

Informace k návštěvám na konkrétních pobytových službách poskytují v pracovní dny:

DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

Děkujeme všem, kteří společně s námi díky dodržování opatření, napomáhají snížení rizika výskytu onemocnění COVID – 19 na službách naší organizace. Velmi si toho vážíme.

 

v Kroměříži dne 15.4.2021                                                  Mgr. Dagmar Klučková, DiS. ředitelka

 

 

 

 

Od 1. 3. 2021 jsou umožněny návštěvy v našich domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací službě za splnění těchto podmínek.

 

 1. Rezervace návštěvy v domově na konkrétní čas a hodinu:

Informace k rezervacím návštěv na konkrétních pobytových službách v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

Odlehčovací služba pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

 

 1. Kdo může přijít na návštěvu a co k tomu potřebuje?

 

 1. Během návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna!
 2. Návštěvy jsou povoleny ve dnech: Pondělí, Středa, Pátek, Sobota, Neděle od 13:30 do 16:30 hodin.
 3. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace na zařízení, a to na základě doporučení KHS ZK a rozhodnutí ředitelky organizace.
 4. Přijít mohou maximálně 2 osoby starší 15 let v jeden okamžik u jednoho klienta na maximálně 30 minut, za dodržení následujících podmínek:
 • osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším 48 hodin a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), nebo
 • osoba se při vstupu do domova prokáže dokladem (originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19. Lhůta  se počítá od prvního pozitivního odběru RT PCR testu.
 • osoba absolvovala očkování proti Covid-19 v případě dvoufázové formy druhou vakcínou a v případě jednofázové formy jednou vakcínou, doloží o tomto doklad a návštěva se uskuteční nejdříve 15 den po aplikaci vakcíny a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

 

 1. Kde se můžu nechat před návštěvou otestovat?

 

Antigenní test případně RT-PCR vyšetření, si mohou návštěvy nechat udělat na odběrových místech (např. pro plošné testování), u poskytovatelů zdravotních služeb, včetně laboratoří apod.

 

Od 1. 3. 2021 budou umožněny návštěvy v domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a v Chráněném bydlení Květná za splnění těchto podmínek:

 Rezervace návštěvy v domově na konkrétní čas a hodinu:

Informace k rezervacím návštěv na konkrétních pobytových službách v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

 

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

Chráněné bydlení, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

 

 1. Kdo může přijít na návštěvu a co k tomu potřebuje?

 

 1. Během návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna!
 2. Návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 16:30 hodin.
 3. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace na zařízení, a to na základě doporučení KHS ZK a rozhodnutí ředitelky organizace.
 4. Přijít mohou maximálně 2 osoby starší 15 let v jeden okamžik u jednoho klienta na maximálně 60 minut.
 5. Každá osoba podepisuje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

 

Obecné informace nonstop: Mgr. Brhelová, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte.

Buďte, prosím, ohleduplní!

 

Důležité sdělení – vycházky klientů služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od 22. 12. 2020

S účinností od 22.12.2020 na základě Usnesení vlády ČR č. 1370 u služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v případě vycházky klienta služby mimo objekt nebo areál služby po dobu trvání nouzového stavu, musí být naplněny tyto podmínky:

 1. vycházka klienta bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu do domova bude umístěn do bariéry a do 72 hodin po návratu do služby mu bude proveden první antigenní test, který bude opakován za další 3 až 4 dny;
 2. klient používá během vycházky vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Informace k vycházkám klientů služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

 

S účinností od 16.12.2020 podle Usnesení vlády ČR č. 1325 u služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v případě vycházky klienta služby mimo objekt nebo areál služby po dobu trvání nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:

 1. umožněna bude vycházka klienta do 6 hodin, přičemž po návratu bude sledován jeho zdravotní stav,
 2. umožněna bude vycházka klienta nad 6 hodin za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do bariéry a do 72 hodin po ukončení vycházky, bude proveden první antigenní test, který bude opakován za další 3 až 4 dny;
 3. klient používá během vycházky vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Výše uvedené podmínky v bodě a) a b) se nevztahují na klienty:

 • kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace neuběhlo více než 90 dnů;
 • kteří absolvovali RT PCR test s negativním výsledkem a doba od výsledku odběru není delší než 5 dnů.

 

Vycházky nebudou umožněny klientům:

 • v případě akutní fáze onemocnění COVID-19 = klient je v izolaci;
 • v případě příznaků onemocnění COVID-19 = klienta je v bariéře;
 • v případě úzkého kontaktu s pozitivní COVID osobou = klient je v karanténě.

 

Děkujeme za pochopení.

 

14.10.2020

Sociální služby města Kroměříže, p. o. na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1029 s účinností od 14. 10. 2020 pod dobu trvání nouzového stavu vyhlašují zákaz vycházení pro klienty služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Jedná se o služby domova pro seniory U Kašny, U Moravy, Vážany a domovy se zvláštním režimem Strom života, U Moravy a Vážany.

Zákaz vycházení se nevztahuje na výjimky:

 1. na areál zařízení,
 2. na návštěvu lékaře či zdravotnického zařízení,
 3. na jednání soudů nebo tam, kde je vyžadována účast osoby na základě jiného právního předpisu,
 4. na situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví klienta služby (zhoršený psychický stav), např. účast na pohřbu osoby blízké apod.

Uvedenou výjimku v bodě d) u zákazu vycházení musí vždy posoudit tým pracovníků služby (sociální pracovník, zdravotnický pracovník, vedoucí služby), případně praktický nebo odborný lékař (psychiatr). Výjimku vždy potvrzuje ředitelka organizace vedoucímu služby.

 

Stále platí zákaz návštěv u všech pobytových sociálních služeb.

 

Více obecných informací na nonstop lince: +420 727 825 070.

Konkrétní dotazy zodpovídají na jednotlivých sociálních službách sociální pracovnice. Kontakty naleznete na webu organizace: www.sskm.cz

23.9.2020

Zákaz návštěv ve všech zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 24. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytových sociálních službách Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. do odvolání (domov pro seniory U Kašny, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem U Moravy, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vážany, domov se zvláštním režimem Strom života, domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, odlehčovací služba pobytová, chráněné bydlení). Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří klienti v terminálním stadiu a klienti s omezením ve svéprávnosti. 

Obecné informace nonstop: tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

 

Informace ke konkrétním pobytovým službám:

DpS U Kašny, Bc. Pospíšilová Marta, tel: 602 659 595

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DSZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

 

21.5.2020
POVOLENÍ NÁVŠTĚV - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM STROM ŽIVOTA 

OD 25. 5. 2020 JSOU UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY V ZAŘÍZENÍ DZR STROM ŽIVOTA, a to pouze v případě dodržení níže uvedených opatření:

Níže uvedená pravidla nařízená ředitelkou SSKM, jsou na základě usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 5. 2020 pro návštěvy vstupující do objektů domovů povinná a musí je dodržovat, a to do odvolání.

Pravidla pro návštěvy:

 • každé návštěvě bude před vstupem do zařízení změřena pracovníkem služby teplota bezdotykovým teploměrem,
 • návštěva nebude umožněna u klienta (s výjimkou klientů v terminálním stadiu):
  • s akutním respiračním onemocněním nebo zvýšenou teplotou nad 37,0 C,
  • umístěného v bariérovém, izolačním pokoji nebo v COVID zóně,
  • na vícelůžkový pokoj v bariérovém přístupu,
 • návštěva v zařízení nebude umožněna osobám:
  • u nichž bude změřena teplota vyšší než 37,0 C
  • pokud nevyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • návštěva 2 osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut,
 • návštěva každý den od 13 do 16:30 hod,
 • pokud je to možné, klient používá roušku,
 • pokud je to možné, budou vyčleněny ve službě prostory (venkovní, vnitřní) pro návštěvy, které se nachází mimo pobytové části,
 • v případě návštěvy na vícelůžkovém pokoji, musí být zajištěno oddělení návštěv mezi klienty paravánem nebo jinou překážkou,
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy, přičemž zapsáním do evidence nahrazuje vstupující osoba čestné prohlášení o bezinfekčnosti návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem,
 • návštěva musí mít ochranné prostředky – rouška,
 • je možné donést občerstvení i hygienické pomůcky,
 • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou,
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
 • po každé návštěvě je nutno zajistit pracovníky v prostorách desinfekci ploch i prostor a zabezpečit větrání prostor.

 

21.5.2020
POVOLENÍ NÁVŠTĚV NA ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Změny platné od pondělí 25. 5. 2020:

Budou povoleny návštěvy klientů na odlehčovací službě při dodržení níže uvedených podmínek (do odvolání):

 • každá návštěva se musí předem ohlásit - telefonicky nebo emailem
 • návštěva je možná každý den mezi 13:00 a 16:30 hod
 • návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry
 • návštěva musí mít ochranné prostředky - rouška
 • při vstupu do objektu musí návštěva provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
 • návštěvě bude při vstupu na vrátnici změřena teplota bezkontaktním teploměrem
 • návštěva bude mít povinnost se zapsat do knihy evidence - do knihy je nutné zapsat jméno, příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy a podpisem stvrdit svou bezinfekčnost (osobě nebyla nařízena karanténa, nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem)
 • návštěvám se doporučuje využívat pro návštěvu venkovní terasu či areál zařízení
 • v případě návštěvy na vícelůžkovém pokoji, musí být zajištěno oddělení návštěv mezi klienty paravánem
 • pokud je to možné, klient používá roušku
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby

Návštěva nebude umožněna:

 • u klienta, který bude mít akutní respirační onemocnění nebo zvýšenou teplotu nad 37°C
 • u klienta, který bude umístěn v bariérovém či izolačním pokoji nebo v COVID zóně
 • u klienta, který bydlí na vícelůžkovém pokoji, který je v bariérovém přístupu
 • navštěvujícím osobám, jimž bude naměřena teplota vyšší než 37°C
 • navštěvujícím osobám, které nepotvrdí svou bezinfekčnost v knize evidence

 

21.5.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BARBORKA

Přinášíme Vám aktuální informace týkající se návštěv v DOZP Barborka - aktualizace ke dni 21. 5. 2020

Změny platné od pondělí 25. 5. 2020:

1) Budou povoleny návštěvy klientů v zařízení a odlehčovacích službách při dodržení níže uvedených podmínek (do odvolání):
          - návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut,
          - návštěva je možná každý den mezi 13:00 a 16:30 hod,
          - návštěva bude mít povinnost se zapsat do knihy evidence pro každé oddělení a pavilony, zapsat se musí každá osoba,
            v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby,
            do knihy je nutné zapsat jméno, příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy
            a podpisem stvrdit svou bezinfekčnost (osobě nebyla nařízena karanténa, nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem),
          - návštěva musí mít ochranné prostředky - rouška,
          - návštěvě bude při vstupu změřena teplota bezkontaktním teploměrem,
          - při vstupu do objektu musí návštěva provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou,
          - návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
          - návštěvám se doporučuje dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami, minimálně 2 m,
          - návštěvám se doporučuje využívat pro návštěvu venkovní prostory v areálu zařízení.

Před plánovanou návštěvou je nutné kontaktovat pracovníky a ujistit se, zda je návštěva opravdu možná.
Návštěva nebude umožněna:
          - u klienta, který bude mít akutní respirační onemocnění nebo zvýšenou teplotu nad 37°C,
          - u klienta, který bude umístěn v bariérovém či izolačním pokoji nebo v COVID zóně,
          - u klienta, který bydlí na vícelůžkovém pokoji, který je v bariérovém přístupu,
          - navštěvujícím osobám, jimž bude naměřena teplota vyšší než 37°C,
          - navštěvujícím osobám, které nepotvrdí svou bezinfekčnost v knize evidence.

S výše uvedenými pravidly bude návštěva seznámena také při vstupu do budovy zařízení.

2) Klienti DOZP Barborka mohou odjíždět na návštěvy domů za splnění níže uvedených podmínek:
          - před návratem zpět do služby musí klient/opatrovník vyplnit Čestné prohlášení o tom, že mu není nařízena
            karanténa nebo že nebyl ve styku s osobou nakaženou koronavirem,
          - u klienta bude zřízen bariérový přístup se zvýšeným sledováním zdravotního stavu po dobu
            minimálně 1 týdne (tzn. měření teploty, sledování změn zdravotního stavu apod.) a o tomto
            bude pořízen pracovníky služby záznam v dokumentaci klienta.

3) Bude možné donášet a předávat věci klientům pobytových sociálních služeb.
 

Dbejte prosím všech podmínek a doporučení.

Sledujte naše stránky a aktuality v masmédiích, které se mohou měnit z hodiny na hodinu. O aktuálních informacích Vás budeme dále informovat.


 

21.5.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - DPS A DZR U MORAVY

Děkujeme všem příbuzným klientům, jejich známým a přátelům za dodržování níže uvedených nastavených opatření z důvodu ochrany zdraví vašich blízkých – našich klientů

Uvedená pravidla nařízená ředitelkou SSKM, jsou na základě usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 5. 2020 pro návštěvy vstupující do objektů domovů povinná a musí je dodržovat.

Pravidla pro návštěvy:

 • návštěva každý den od 13 do 16:30 hod
 • návštěva 2 osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut 
 • každá návštěva se musí předem ohlásit – zvoňte na zvonek vlevo u vchodových dveří
 • návštěva musí mít ochrannou roušku
 • každé návštěvě bude před vstupem do zařízení změřena teplota bezdotykovým teploměrem,
 • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy, -zapsání do evidence nahrazuje čestné prohlášení o bezinfekčnosti osoby vstupující do objektu domova, že osobě nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu domova                                                                                                                 
 • návštěva v zařízení nebude umožněna osobám:
  • u nichž bude změřena teplota vyšší než 37 °C
  • pokud nevyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ZAPSÁNÍ DO KNIHY NÁVŠTĚV)
    
 • návštěva nebude umožněna u klienta
  • s akutním respiračním onemocněním nebo zvýšenou teplotou nad 37 °C
  • umístěného v bariérovém, izolačním pokoji

 

21.5.2020
POVOLENÍ NÁVŠTĚV V DPS A DZR VÁŽANY

Opatření pro návštěvy v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Vážany:

- Návštěva se musí ohlásit na vrátnici

- Návštěvám nebude umožněno parkování v areálu Domova

- Návštěvy každý den od 13 do 16:30 hod

- Návštěvy max. 2 osoby u klienta po dobu 30 min.

- Návštěvě bude u vstupu změřena tělesná teplota

- Návstěva musí projít dezinfekční zónou

- Návštěva musí mít nasazenou ochrannou roušku

- Návštěva musí dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2m

- Návštěvám není povoleno používat v prostorách WC

Návštěva nebude umožněna u klienta:

- S akutním respiračním omezením nebo zvýšenou teplotou nad 37,0 C

- Umístěného v bariérovém nebo izolačním pokoji


 

14.5.2020
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BARBORKA - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Přinášíme Vám aktuální informace týkající se návštěv v DOZP Barborka.

Změny platné od pondělí 25. 5. 2020:

1) Budou povoleny návštěvy klientů v zařízení a odlehčovacích službách při dodržení níže uvedených podmínek (do odvolání):
          - návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut,
          - doba návštěvy je možná každý den mezi 13 a 17 hodinou,
          - návštěva bude mít povinnost se zapsat do sešitu evidence,
          - návštěva musí mít vlastní ochranné prostředky - rouška,
          - při vstupu do objektu musí návštěva provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou,
          - návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
          - návštěvám se doporučuje dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami, minimálně 1,5 m.

2) Klienti DOZP Barborka mohou odjíždět na návštěvy domů za splnění níže uvedených podmínek:
          - před návratem zpět do služby musí klient/opatrovník vyplnit Čestné prohlášení o tom, že mu není nařízena
            karanténa nebo že nebyl ve styku s osobou nakaženou koronavirem,
          - u klienta bude zřízen bariérový přístup se zvýšeným sledováním zdravotního stavu po dobu
            minimálně 1 týdne (tzn. měření teploty, sledování změn zdravotního stavu apod.) a o tomto
            bude pořízen pracovníky služby záznam v dokumentaci klienta.

3) Bude možné donášet a předávat věci klientům pobytových sociálních služeb.
 

Dbejte prosím všech podmínek a doporučení.

Před plánovanou návštěvou doporučujeme kontaktovat pracovníky a ujistit se, zda je návštěva opravdu možná.

Sledujte naše stránky a aktuality v masmédiích, které se mohou měnit z hodiny na hodinu. O aktuálních informacích Vás budeme dále informovat.


 

14.5.2020
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Od 25.5.2020 budou povoleny návštěvy klientů pobytové odlehčovací služby při dodržení níže uvedených podmínek:

 • návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut
 • doba návštěvy: každý den od 13 do 17 hod.
 • povinností návštěvy je zapsat se do sešitu evidence - s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta
 • návštěva musí mít vlastní ochranné prostředky - rouška
 • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou

 

13.5.2020
DOMOV PRO SENIORY U MORAVY, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM U MORAVY - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Od 25. 5. 2020:

 1. lze donášet a předávat věci klientům pobytových sociálních služeb
 2. jsou umožněny návštěvy u klientů v pobytových sociálních službách každý den od 13:00 do 17:00 za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání):
 • návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut, je třeba zazvonit na zvonek u hlavních dveří,
 • zapsání návštěvy na vrátnici do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta – tento zápis nahrazuje čestné prohlášení návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem,
 • návštěva musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška,
 • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 1,5 m.

Pohyb klientů mimo domov není stále umožněn, návštěvy mohou společně se svými blízkými využívat terasu domova.


 

7.5.2020
HANÁČEK SE VRACÍ!

Jelikož se množí dotazy na opětovnou možnost docházky našich klientů do STD Hanáček, přinášíme Vám nové informace. Ministryně práce a sociálních věcí již v pátek 24. 4. 2020 informovala nás i veřejnost, že sestavila ve spolupráci s hygieniky a Asociací poskytovatelů soc. služeb plán uvolňování sociálních služeb, které byly omezeny z důvodu pandemie. Dle zmiňovaného plánu bude Hanáček znovuotevřen v pondělí 25. 5. 2020.

V souvislosti se znovuotevřením dílen nás čeká také dodržování doporučených opatření, která jsou vždy v souvislosti s jednotlivými uvolňováními vydány. Skupinové činnosti budou možné vždy v max. počtu 5 osob (1 pracovník + 4 klienti), navíc s dodržováním stálého nošení roušek (výměna během dne za roušku novou) klientů a pracovníků pravidelného mytí a desinfekce rukou, a také dezinfekce všech předmětů, s nimiž klienti pracují, dodržování odstupu min. 1,5 m mezi klienty, včetně převlékání v šatně a uložení (zavěšení oděvů) dostatečně daleko od sebe, a to v průběhu všech činností. O dalších podrobnostech a změnách budou klienti STD Hanáček informováni telefonicky.

Tento plán byl vypracován a schválen v rámci vnitřních procesů  MPSV a byl projednán dne 21. 4. 2020 na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinou MZ-Karanténa. Bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Těšíme se brzké shledání s Vámi!


 

29.4.2020
ZNOVUOTEVŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE

Na základě „ Doporučení MPSV č.8/2020  - Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb“ bychom Vás chtěli informovat, že od pondělí 25. května 2020 dojde k znovuotevření denních stacionářů pro osoby se zdravotním postižením v omezeném režimu a za podmínek dodržování preventivních opatření.


 

24.4.2020
SDÍLÍME PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KROMĚŘÍŽE

Dnes nás příjemně překvapilo milé poděkování, které bylo určeno pro všechny pracovníky Sociálních služeb města Kroměříže od místostarosty města Kroměříže, pana Víta Peštuky.
Poděkování nás velmi potěšilo a nesmírně si slov pana místostarosty vážíme. 
Rádi bychom se chtěli o toto vřelé poděkování podělit:

Vážení a milí pracovníci,

jsou to už téměř dva měsíce, co jsou na vašich pracovištích zavedena omezující opatření.
Když máte službu, jdete do práce možná s obavami, ale přesto statečně. Zajišťujete provoz zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (dále jen SSKM) v nelehké situaci. Vaše obtíže mohou spočívat třeba v tom, že můžete prožívat obavy o sebe a o své rodiny, ale zároveň o své klienty v domovech. Každý den se můžete i bez vlastního zavinění stát těmi, kdo přinesou nákazu do domovů nebo těmi, kdo mohou nakazit svou vlastní rodinu. Prožíváte stejné dilema, které prožívají pracovníci ve zdravotnictví. Pracujete s vysokým nasazením, vnímáte vážnost situace a maximálně dodržujete veškerá zavedená opatření. Zajišťujete přímou péči klientům služeb, pečlivě desinfikujete, uklízíte, vaříte nebo i jiným způsobem technicky a organizačně zajišťujete chod vašeho zařízení. Každá tato práce a činnost je důležitá. Pokud by jen jeden článek vašeho týmového řetězu nefungoval, mělo by to negativní vliv na ostatní složky v akci. Proto jsem s obdivem slyšel zprávy, že neváháte zaskočit, je-li toho třeba, za své kolegy tam, kde je to zrovna nutné. Například v kuchyni, abych uvedl jen jeden příklad z mnoha.

Snažíte se snížit, v rámci svých možností a sil, dopad restrikcí a izolujících omezení.
Jejich cílem je ochrana klientů domovů, ale jedná se o omezení nepříjemná pro všechny, zejména pro ty, kdo nemohou opustit zařízení. V důsledku této sociální izolace mohou vaši klienti prožívat nejrůznější trápení. Společně se snažíme prolomit bariéru této izolace a jejích důsledků. Přitom vás „zatěžujeme“, doufám, že snesitelně, dalšími a dalšími požadavky, jako tomu bylo například v případě doručení obrázků a vzkazů od dětí nebo v případě snahy propojit naše seniory s jejich rodinami a známými prostřednictvím mobilů a tabletů. Nyní začínáme společně připravovat projekt vyvýšených záhonů pro klienty vašich zařízení.

Vím, že práce v sociálních službách je i bez koronaviru velmi náročná. A když se musí každý den několik hodin pracovat s ochrannými prostředky, je to ještě obtížnější.

Stejně tak je třeba ocenit paní ředitelku SSKM, pracovníky ředitelství a vedoucí jednotlivých zařízení. Nečekali jste na pokyny z kraje nebo od zřizovatele. Již v předstihu jste připravovali ve spolupráci s vedením města různé varianty krizových scénářů. Jsou zpracované krizové plány a zaměstnanci jsou dokonce připraveni být s klienty dlouhodoběji než jen v rámci jedné směny v případě, že se zařízení ocitne v karanténě. V takovém případě bude třeba v domovech zůstat, na nějakou dobu se zde zabydlet, bez možnosti každodenních návratů domů za svými rodinami. Tato situace snad nenastane, ale díky vám jsme na ni připraveni. Vím o tom, že se management vaší organizace snaží podpořit zaměstnance také například dodáním vitamínů nebo ochranných krémů na ruce, které jsou díky neustálé desinfekci a používáním rukavic bolavé a popraskané.

O tom, že jste profesionálové hodni obdivu, svědčí mimo jiné i to, s jakou kreativitou, ochotou
a rychlostí jste se zhostili předání obrázků a vzkazů od dětí před Velikonocemi v rámci projektu Duha nad Kroměříží. Nemluvím jen za sebe, ale za celé vedení města Kroměříže, které si velmi váží toho, že pracujete v takovém nasazení a vypětí, a přitom stíháte předávat radost seniorům v podobě knížeček či vytištěných jednotlivých vzkazů a obrázků. A to třeba ještě s napečeným zákuskem. Pokud byste svou práci dělali jen z povinnosti, bez vztahu ke svým klientům, nikdy bychom neměli možnost vidět tolik kreativních přístupů a rozjasněných očí našich seniorů. 

Samozřejmě, že dosavadní výsledky v podobě žádného nenakaženého klienta ani pracovníka se mohou v průběhu několika dní změnit. Proto je třeba prezentovat veškeré dosavadní úspěchy s pokorou a bez přílišného slavení. Dosavadní stav však jednoznačně svědčí o vaší pečlivé a svědomité práci. Takže pokud cítíte vyčerpání, není se čemu divit. Mám naději, že si společnost (v občanech města Kroměříže) bude poté, co pandemie jednoho dne pomine, vaší nelehké, důležité a potřebné práce více vážit.  Podobně jako tomu bude, aspoň tak doufám,u pracovníků ve zdravotnictví (aspoň těch, kteří bojují s koronavirem v prvních liniích, nebo je jejich práce výrazně ztížena nošením několika vrstev ochranných obleků a pomůcek).

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví proběhlo v SSKM testování
na přítomnost COVID-19 u všech pracovníků. Výsledkem je příznivá zpráva, že u nikoho z testovaných pracovníků nebyl dosud potvrzen pozitivní výsledek testu. Zavedla se různá a často i neoblíbená opatření, která jsou pro klienty, jejich blízké i pro vás pracovníky náročná. Nicméně právě tato opatření a vynikající týmová práce všech zaměstnanců má za výsledek, že se nákaza koronavirem doposud nedostala do žádné poskytované služby.

Hlavním smyslem tohoto sdělení je předat poděkování všem pracovníkům SSKM od zástupců města Kroměříže jako zřizovatele organizace. Za obětavou a náročnou práci patří všem zaměstnancům bez rozdílu pracovního zařazení obrovský dík!  

Hodně sil do další práce ve ztížených podmínkách, zdraví a inspiraci v lidech, kteří vidí dobrá znamení a vyhledávají především dobré zprávy, přeje

 

Vít Peštuka

místostarosta města Kroměříže


23.4.2020
PROJEKT "TABLET OD SRDCE"

Děkujeme za poskytnutí věcného daru v podobě 12 kusů nových tabletů značky Huawei, včetně SIM karet Vodafone s datovým tarifem a licencí Blesk Premium. Jsme velice rádi za darované tablety, jelikož můžeme tímto způsobem zprostředkovat klientům videohovory se svými blízkými. heart

Dar je poskytnut v rámci projektu "Tablet od srdce", který je společným projektem společnosti Philip Morris a.s., Asociace poskytovatlů sociálních služeb České republiky, z.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deníku Blesk  a dárce - Nadace Charty 77. 

Podrobnější informace : https://www.sensen.cz/clanky/2020/tablety-od-srdce-propoji-seniory-v-domovech-s-je?fbclid=IwAR3FOsMeEcs7XB9P_b-2yllIKDC4SSZ3tDf8WW0UlE3i6dJ36u-J-t3S_7k


 

21.4.2020
VIDEOHOVORY - DOZP BARBORKA

Z důvodu aktuální pandemické situace a dlouhodobého zákazu návštěv v zařízení DOZP Barborka Vám nabízíme možnost zprostředkování kontaktu s Vašimi blízkými formou videohovoru od středy 22. dubna 2020.

I k nám dorazil tablet, který můžeme využívat právě na tato setkávání, které Vám zprostředkujeme vždy po předchozí domluvě v dostatečném předstihu. Jelikož je u nás uživatelů spousta a zařízení určených k této komunikaci málo, tak Vás žádáme o solidárnost vůči ostatním a možnost jim také dopřát trochu času s jejich blízkými.

Máte možnost kontaktovat svého příbuzného prostřednictvím programu Skype, WhatsApp nebo Messenger.

Pro domluvení termínu prosím s dostatečným předstihem kontaktujte sociální pracovnice v době od 7:00 do 15:00 na telefonních číslech 573 509 537, 702 259 723 nebo 727 901 193.

Videohovory budou možné v:
PO až ČT              9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30 
PÁ                         9:00 – 11:00

Pro spojení přes program Skype:
Vyhledejte uživatele Barborka1 nebo Barborka2 (dle domluvy se sociální pracovnicí), kontakt si přidejte a vyčkejte na potvrzení spojení. V domluvenou dobu pak můžete očekávat videohovor.

Pro spojení přes program Messenger:
Vyhledejte uživatele Dozp Barborka, kontaktu napište a vyčkejte na spojení. V domluvenou dobu pak můžete očekávat videohovor.

Pro spojení před program WhatsApp:
Uložte si do telefonních kontaktů mobilní číslo 605 381 431, kontaktu v programu WhatssApp napište a vyčkejte na spojení. V domluvenou dobu pak můžete očekávat videohovor.


 

17.4.2020
PODĚKOVÁNÍ 

Chtěli bychom velice poděkovat společnosti  Evropský a průmyslový holding, a.s. za dodání dalších 2.660 kusů respirátorů KN95. Společnost Evropský a průmyslový holding darovala Sociálním službám města Kroměříže, příspěvková organizace již celkem 5.320 kusů respirátorů .  

Dále bychom chtěli poděkovat mediálnímu domu CZECH NEWS CENTER, a.s za dodání malé pozornosti našim klientům. Jednalo se o několik balíků různých časopisů a křížovek, které naše klienty velice potěšily.

Rovněž děkujeme i První novinové společnosti, a.s. za distribuci a dopravu těchto prostředků k nám do Kroměříže.

Velmi si pomoci vážíme, mnohokrát děkujeme!!! heartheartheart


 


15. 4. 2020
CHRAŇME OBYVATELE DOMOVŮ

Covid-19 je nemoc, kterou v domovech pro seniory v Kroměříži hodně nechceme. Děláme maximum pro to, aby coronavirus nepronikl do našich zařízení a abyste se na konci téhle náročné doby zase mohli všichni sejít. Uklízíme, desinfikujeme, pomáháme a povzbuzujeme. Podrobujeme se testování a i ve svém volném čase přemýšlíme nad každým svým krokem, vyhýbáme se lidem.

O vaše blízké se staráme, jak nejlépe umíme. Přizpůsobujeme se každodenní situaci a náladě. Tam, kde jsou otevřené bufety, si obyvatelé domovů mohou nakoupit, v ostatních zařízeních jim nákup zařídí sociální pracovníci. Všichni klienti mají na talířích dostatek ovoce a zeleniny.

Žijeme v nouzovém stavu, ovlivňuje to život každého z nás. Zvládneme to, když nám pomůžete.

Příbuzné a přátele našich klientů prosíme, aby společně s námi dodržovali pravidla. Je sice chvályhodné, že jsme vynalézavým národem, ale zkuste ještě pár dní vydržet a chovat se rozumně. Nekontaktujte osobně své blízké, nepřinášejte jim dobroty pro potěšení.

Udělejte jim radost tím, že jim zavoláte nebo si domluvíte videochat. Chraňme společně vaše blízké.Vaši

Zaměstnanci domovů pro seniory v Kroměříži


 

14.4.2020
VIDEOHOVORY - DPS U KAŠNY

Vzhledem k aktuální situaci a stále trvajícímu zákazu návštěv nabízí domov pro seniory U Kašny rodinným příslušníkům spojit se s klienty formou videohovoru.  Jelikož chápeme, že momentální nelehká situace je pro všechny velice náročná, zavádíme možnost spojit se s klienty tímto způsobem.

Pokud máte zájem popovídat si s klientem a zároveň jej vidět, je možné telefonicky kontaktovat vedoucí obslužné péče Mgr. Věru Pospíšilovou na tel. čísle: 724 807 166 v době od 9:00 – 14:00 hod. a domluvit se s ní na zprostředkování videohovoru. Podmínkou pro uskutečnění videohovoru je mít nainstalovanou aplikaci WhatsApp nebo Skype.


 

12. 4. 2020
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST PROTILÁTEK PROTI NEMOCI COVID-19

Mínisterstvo zdravotnictví vydalo 9. 4. 2020 nařízení na jehož základě musí být ve čtrnáctidenních intervalech testováni všichni zaměstnanci domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvlášením režimem a pobytových odlehčovacích služeb. Do SSKM dorazily dorazily první testy o velikonočním víkendu a ještě v neděli byly rozděleny do jednotlivých zařízení. Průběžné testování bude zahájeno v úterý 14. 4. 2020 a bude se týkat všech zaměstnanců, kteří se věnují klientům v pobytových službách. 


 

9.4.2020
VIDEOHOVORY - DPS, DZR U MORAVY

Z důvodu aktuálního zákazu návštěv rodinných příslušníků jsme se v domově U Moravy rozhodli nabídnout možnost spojení s vašimi blízkými formou videohovoru nebo telefonního hovoru. Uvědomujeme si, že v této době je těžké udržovat vzájemný kontakt a proto doufáme, že Vám tato možnost udělá radost.  Zároveň vás chceme ujistit, že jsou v našem domově nastavena veškerá pravidla, dle mimořádného nařízení vlády, abychom dokázali ochránit vaše blízké.

Pokud uživatel telefon nevlastní nebo jeho obsluhu nezvládá, je možné telefonicky kontaktovat sociální pracovnice, které po vzájemné domluvě telefonický kontakt zprostředkují.

Možnost videohovoru prostřednictvím aplikace Messengeru je možný v pracovní den v čase od 9:00 do 14:00 hodin po předchozí domluvě na telefonním čísle: 573 503 959.

 

 ----------------------------------Návod na uskutečnění videohovoru s uživatelem ----------------------------------

Příprava pro spojení:

 1. Do aplikace Messenger si dát vyhledat “DpS Morava“, napsat jakoukoliv zprávu a vyčkat na naši odpověď, tímto bude spojení aktivováno.
 2. V pravém horním rohu se vám zobrazí modré sluchátko, prostřednictvím kterého zahájíte hovor.


Upozornění: může se stát, že vám vyskočí na displej okna s požadavkem Povolení souhlasu týkající se mikrofonu a kamery – dejte souhlas u obou, jsou nutné pro videohovor.


 

8.4.2020
INFORMACE O MOŽNOSTECH KONTAKTU S PŘÍBUZNÝMI - DPS VÁŽANY

V souvislosti se zákazem návštěv a omezením pohybu, bychom Vás chtěli informovat, jakým způsobem lze kontaktovat své blízké. Kontaktovat své blízké můžete prostřednictvím:

1) Telefonního hovoru
 Tam, kde je to možné, je důležité zachovat telefonický kontakt. Lze telefonovat na vrátnici DPS a pracovník vrátnice hovor spojí. Tel. kontakt na vrátnici: 573 503 750. 

2) Elektronické pošty
Dále je možné prostřednictvím elektronické pošty zanechat svým blízkým vzkaz či dopis, nebo fotografii. Kontakty na sociální pracovnice a vedoucí pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách, složka kontakty. Vaše vzkazy vytiskneme a rádi předáme Vašim blízkým.

3) Videohovoru
Po domluvě s personálem je možné také zprostředkovat videorozhovor s Vašim příbuzným.

Vnímáme jako důležité udržovat kontakty a rodinné vazby v této nelehké situaci. Personál se snaží uživatelům situaci zvládat, avšak kontakt se svými blízkými nelze nahradit. Proto Vám bude personál maximálně nápomocen.


 

7.4.2020
INFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, VEŘEJNOST O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P.O. K NÁKAZE KORONAVIRU COVID - 19

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zavedených opatřeních v rámci zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (dále jen SSKM).

 1. Každý den probíhá monitoring situace vývoje šíření koronaviru a celková situace v České republice. Jsou sledovány a přebírány veškeré dokumenty ze strany orgánů státní správy, KHS ZK, Zlínského kraje vlády ČR a další, které jsou předávány pracovníkům organizace.
 2. Všichni klienti jsou pravidelně informováni o aktuálním situaci.
 3. Všichni zaměstnanci jsou informováni o situaci v organizaci formou IT systému Chytré organizace a formou interních porad.
 4. Rodinní příslušníci jsou informováni o aktuálním stavu formou webu organizace: www.sskm.cz , kde je modul Koronavirus. Mohou využít také telefonické a emailové kontakty pracovníků organizace a facebooku.
 5. Organizace má vytvořen dokument Opatření SSKM, z něhož vedoucí služeb čerpají při nastavování vlastních krizových plánů.
 6. Byl vytvořen Krizový štáb organizace, který se schází v případě řešení problémů a krizových situací.
 7. Každá sociální služba má vlastní krizový štáb a vytvořený krizový plán.
 8. Byla zřízena krizová informační linka tel.: 727 825 070 pro rodinné příslušníky, opatrovníky, veřejnost.
 9. Od 6. 3. 2020 je ve všech službách SSKM zákaz návštěv, a to včetně vstupu dobrovolníků, studentů na praxi, stážistů.
 10. S platností od 10. března 2020 vydávají SSKM zákaz pobytu uživatelů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace, vycházky apod. V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou. Před návratem zpět do služby, bude muset klient podstoupit vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a po nástupu do služby bude umístěn na minimálně 14 dnů do samostatného pokoje, než se bude moci vrátit do svého pokoje.
 11. Rodinní příslušníci nesmí donášet uživatelům pobytových služeb jakékoliv věci, osobní předměty, jídlo apod., s výjimkou léků a osobních věcí klientů v pobytové odlehčovací službě.
 12. Preferuje se bezkontaktní styk mezi veřejností a pracovníky nebo klienty služby, například pro úhradu poskytovaných sociálních služeb. V individuálních případech lze využít bezkontaktní zóny na každém zařízení.
 13. Na základě rozhodnutí vlády ČR č. 239 s účinností od 16. 3. 2020 platí zákaz vycházení mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je pobytová služba poskytována, a to po dobu trvání nouzového stavu. Klienti se pohybují pouze v areálu domova.
 14. S platností od 17. 3. 2020 bude každý pracovník SSKM v rámci plnění si svých pracovních povinností používat ústní roušky.  Jsou dodržována pravidla zvýšené hygieny a pravidelné desinfekce.
 15. Všichni pracovníci a klienti organizace mají k dispozici dostatek ochranných a desinfekčních prostředků.
 16. Do odvolání jsou na všech sociálních službách zrušeny veškeré skupinové aktivity klientů služeb.
 17. V případě změny v ubytování klientů, z důvodu řešení překl