Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+
Přečíst nahlas

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Sociální služby města Kroměříže (dále jen SSKM) jsou příspěvkovou organizací města Kroměříž, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

SSKM zpracovávají osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

SSKM jsou správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem poskytování sociálních služeb a zajištění ošetřovatelské péče.

 

Kontaktní adresa správce:

Sociální služby města Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž

Telefon: +420 573 500 710, e-mail: info@sskm.cz, ID datové schránky: 6cvk7yr

 

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, Kroměříž, telefon: 601 086 109, e-mail: poverenec@sskm.cz, ID datové schránky: 6cvk7yr

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.