Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


O našem domově

Domov pro seniory U Moravy je začleněn do Sociálních služeb města Kroměříže (příspěvková organizace), jejímž zřizovatelem je Město Kroměříž.

Jedná se o celoroční pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 112 lůžek. Místo a denní doba poskytování služby odpovídá cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů.

 

Ubytování uživatelům je poskytováno:

 • 59 jednolůžkových pokojů
 • 25 dvoulůžkových pokojů
 • 1 třílůžkový pokoj
 • Součástí pokojů je sociální zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení.

 

Poslání domova

Posláním domova je vytvoření prostředí splňující podmínek pro plnohodnotný a přirozený způsob života dle individuálních a zároveň reálných potřeb uživatelů.

 

Cíle vedoucí k naplňování poslání domova

 • Poskytování služby na základě individuálních potřeb
 • Přizpůsobení služeb potřebám klientů
 • Udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
 • Respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů

 

Cílová skupina 

V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Senioři (mladší 60–80 let, starší nad 80 let)

 

Negativní vymezení cílové skupiny

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §91 odst. 3, může Domov pro seniory U Moravy odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z těchto důvodů:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smluv

 

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 36, se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Službu nemůžeme zajistit:

 • osobám s mentálním postižením, osobám s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující odbornou lékařskou péči a dohled
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osobám vyžadujícím osobní asistenci

 

Domov pro seniory (§ 49 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje

 • poskytování ubytování
 • poskytování stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti


Rychlý kontakt


 

Domov pro seniory U Moravy
Erbenovo nábřeží 4262/2b, 767 01 Kroměříž
Tel:  573 503 940

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Aktuality


1.11.2021

Od 1.11.2021 o omezení návštěv, návštěvní dny jsou středa, pátek, sobota, neděle od 13:30 do 16:30

Akce16.11.2021

13.11.2021 oslavila obdivuhodných 100 let naše klientka Domova pro seniory U Moravy paní Zdenka Bobková. Se srdečným přáním přišly ředitelka Sociálních služeb Města Kroměříže Mgr. Dagmar Klučková, vedoucí DpS U Moravy Mgr. Vladimíra Horáčková a zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení Kroměříž.

3.11.2021

Na konci října naši senioři oslavili svůj svátek společně s cimbálovou muzikou "Dubina".  

3.11.2021

Návštěva našich seniorů na výstavě "Historické cukrárny" v Informačním centru Hulín a následná návštěva opravdové cukrárny "Polárka Café" v Hulíně s výbornými zákusky i kafíčkem🍰☕ 

Služby


Popis služby

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Finanční úhrady jsou odvislé od kategorie pokoje a druhu diety.  Pokud má žadatel zájem seznámit se s prostředím našeho zařízení, má možnost si na základě domluvy prohlédnout prostory domova. Je seznámen s vnitřním předpisem zařízení /Domácí řád/ a dalšími potřebnými informacemi.

 

Komplexní oblsužná péče je zajištěna celodenně, zdravotní péče v době od 6:00 do 22:00 hod.

 

Privátní lékař dochází do zařízení 1 x týdně ve středu dopoledne. Uživatel má právo se rozhodnout, zda se přeregistruje ke smluvnímu lékaři Domova pro seniory U Moravy nebo zda zůstane v péči u svého dosavadního praktického lékaře. Psychiatr v domově ordinuje každé druhé úterý od 18.00 hod.

 

Strava (3 hlavní jídla denně) je připravovaná v našem stravovacím provozu.

 

Praní prádla zajišťuje prádelna našeho domova.

 

Fakultativní činnosti nabízíme dle platného ceníku.

 

Je na rozhodnutí uživatele, zda si přinese do pokoje doplňky, na které byl zvyklý doma. Toto považujeme za samozřejmé a pro uživatele vhodné. Na pokoji je možno používat vlastní televizi, varnou konvici, mikrovlnnou troubu, osobní počítač, ale pouze za předpokladu, že je u daného elektrospotřebiče provedena revize. 

 

Po zahájení služby se uživatel rozhodne, zda žádá změnu trvalého bydliště. Pohyb v domově (mimo provozní prostory) i vně domova je volný a neomezený. Domov je otevřeným zařízením a uživatelé mohou své návštěvy přijímat kdykoliv během dne, je doporučeno do 21 hod.

 

S připomínkami, podněty a stížnostmi se uživatelé mohou obracet na pracovníky domova nebo využívat schránky na stížnosti. Evidence a řešení je zpracováno ve Standardu kvality sociálních služeb č. 7.

 

Uživatelé našich služeb nakládají se svým časem na základě svého rozhodnutí.

 

Volnočasové aktivity jsou nabízeny všem uživatelům, účast na veškerých aktivitách je dobrovolná. Uživatelům je k dispozici tělocvična, pracovní terapie, kaple, bufet v přízemí. V rámci nabízených aktivit jsme se zaměřili na nové metody přímé práce se seniory (reminiscenční terapie, snoezelen, canisterapie, muzikoterapie). Pravidelně je prováděna individuální činnost s uživateli s vyšším stupněm závislosti na poskytovaných službách. Organizujeme výlety a zájezdy jak pro mobilní, tak i imobilní klienty. Uživatelům jsou zprostředkovány pedikérské a kadeřnické služby. V průběhu roku 2018 došlo k navázání spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA.

 

Hlavní zásady poskytované služby

 • Preferujeme individuální přístup

 • Respektujeme práva uživatelů, hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na politické názory, náboženské vyznání a životní postoje

 • Zachováváme rovnocenný partnerský přístup

 • Podporujeme autonomii uživatelů, respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů

 • Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků

 • Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržení sítě sociálních vztahů

 

 

 

 

Jídelníček


Aktuální jídelníček

Kontakty


 

Domov pro seniory U Moravy
Erbenovo nábřeží 4262/2b, 767 01 Kroměříž
Tel:  573 503 940

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Vladimíra Horáčková
vedoucí domova
Tel: 573 503 958
Mob: 774 771 054
E-mail: horackova(zavináč)sskm.cz

Bc. Vendula Otrubová
vedoucí obslužné péče (zástupce vedoucí)
Tel: 573 503 950
Mob: 774 771 053
E-mail: otrubova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Bc. Milena Ondrušková
vedoucí zdravotnického úseku
Tel: 573 503 960
Mob: 725 327 807
E-mail: ondruskova(zavináč)sskm.cz

Bc. Silvie Křížová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 959
Mob: 727 901 062
E-mail: krizova(zavináč)sskm.cz

Petra Němčeková, DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 503 959
Mob: 723 334 660
E-mail: nemcekova(zavináč)sskm.cz

Jitka Lehar
účetní
Tel: 573 503 957
Mob: 602 659 609
E-mail: lehar(zavináč)sskm.cz

Jana Běhalová
provozářka
Tel: 573 503 957
Mob: 602 659 609
E-mail: behalova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Zdeňka Dutkevičová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 959
Mob: 725 889 641
E-mail: dutkevicova(zavináč)sskm.cz