PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P. O. PLATNÉ OD 8. 6. 2021

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P. O. PLATNÉ OD 8. 6. 2021

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále jen SSKM) mohly díky dlouhotrvající stabilní situaci v nulovém počtu nově nakažených osob s onemocněním COVID 19, revidovat podmínky pro návštěvy vstupující do objektů služeb.

Tato dobrá situace je spojena zejména s pravidelným testováním klientů, pracovníků i dalších subjektů, které do domovů vcházejí včetně návštěv, dále očkováním klientů i pracovníků služeb a samozřejmě také díky nastaveným preventivních hygienických a epidemiologických opatření v SSKM.

Změny v platnosti testů pro návštěvy pobytových sociálních služeb

S platností od 8.6.2021 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (MZDR), jsou stále omezeny návštěvy ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby pobytové, a to tak, že návštěvu u klientů lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují následující podmínky:

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT PCR test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • absolvovaly nejdéle před 3 dny POC antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • prokazatelně laboratorně prodělali onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivně potvrzeného RT PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dnů (prokazuje se lékařskou zprávou),
 • na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou s negativním výsledkem,
 • absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců dle mimořádného opatření MZDR nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením vstupující osoby),
 • ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením školy, nebo čestným prohlášením vstupující osoby či zákonného zástupce),
 • mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (mimo ČR v anglickém jazyce) a jsou bez zjevných příznaků onemocnění Covid-19 a doloží, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudodávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců.

 

Stále platí povinnost dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy uvnitř objektu.

 

Na základě Doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 a podle Mimořádného opatření č. MZDR 14597/2021-1 se omezují v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v pobytové odlehčovací službě návštěvy uživatelů s výjimkou uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. Děti nemají výjimku z testování.

Omezení návštěv u výše uvedených druhů služeb se nevztahuje na osobu, pokud se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu na přítomnost viru COVID-19, a to s negativním výsledkem a budou dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu během návštěvy. Požadavek antigenního testování před návštěvou se nevztahuje na osoby, které:

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby pobytové od 24.5.2021:

 • během návštěvy po celou dobu používají všechny vstupující osoby vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku, děti od 2 do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu;
 • u vchodu do zařízení je jasně označené místo, kde třetí osoby, které jdou na návštěvu, odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost, že mohou na návštěvu;
 • při vstupu do objektu projdou desinfekční zónou (desinfekce rukou, obuvi);
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy;
 • návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 16:30 hodin;
 • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány;
 • návštěvy probíhají dle přání klienta, např. na jeho pokoji, ve venkovních prostorách apod.;
 • doporučujeme návštěvám dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.

 

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení od 24.5.2021:

 

Obecné informace nonstop poskytuje: Mgr. Brhelová Dana, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

Informace k návštěvám na konkrétních pobytových službách poskytují v pracovní dny:

DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

Děkujeme všem, kteří společně s námi díky dodržování opatření, napomáhají snížení rizika výskytu onemocnění COVID – 19 na službách naší organizace. Velmi si toho vážíme.

 

v Kroměříži dne 24. 5.2021                                                  Mgr. Dagmar Klučková, DiS. ředitelka