AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ PRO NÁVŠTĚVY!!!

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. ve znění usnesení vlády č. 1295 ze dne 10. prosince 2020, kterým se prodlužuje jeho účinnost do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod., a ve znění usnesení vlády č. 1374 ze dne 23. prosince 2020, kterým prodloužila jeho účinnost do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod., zakazuje:

 

v domově pro seniory Vážany, v domově pro seniory U Kašny (platí od 4.1.2021), v domově se zvláštním režimem Vážany, v domově se zvláštním režimem Strom života a odlehčovací sociální službě v pobytové formě návštěvy uživatelů s výjimkou:

  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;
  • zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
  • návštěva nebude umožněna u uživatelů (s výjimkou osob v terminálním stadiu):
    • s akutním onemocněním Covid-19,
    • umístěných v izolaci nebo v karanténě.

 

 

Ředitelka organizace z důvodu zhoršené epidemiologické situace po konzultaci s KHS ZK zakazuje od 1.1.2021 návštěvy v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem U Moravy a to do odvolání!

 

 

domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a ve službě chráněné bydlení Květná jsou návštěvy umožněny pouze za podmínky, že po dobu návštěvy jsou používány osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

 

Obecné informace nonstop: Mgr. Brhelová, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

 

Informace k rezervacím a návštěvám na konkrétních pobytových službách v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

 

DS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 2021.