Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Pravidla pro návštěvy klientů platné od 9. 7. 2021

Přečíst nahlas

Pravidla pro návštěvy klientů v Sociálních službách města Kroměříže, p. o. platné od 9. 7. 2021

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále jen SSKM) mohly díky dlouhotrvající stabilní situaci v nulovém počtu nově nakažených osob s onemocněním COVID 19, revidovat podmínky pro návštěvy vstupující do objektů služeb.

 

Tato dobrá situace je spojena zejména s pravidelným testováním klientů, pracovníků i dalších subjektů, které do domovů vcházejí včetně návštěv, dále očkováním klientů i pracovníků služeb a samozřejmě také díky nastaveným preventivních hygienických a epidemiologických opatření v SSKM.

 

Změny v platnosti testů pro návštěvy pobytových sociálních služeb

 

S platností od 8.6.2021 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (MZDR), jsou stále omezeny návštěvy ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby pobytové, a to tak, že návštěvu u klientů lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují následující podmínky:

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT PCR test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • absolvovaly nejdéle před 3 dny POC antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • prokazatelně laboratorně prodělali onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivně potvrzeného RT PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dnů (prokazuje se lékařskou zprávou),
 • na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou s negativním výsledkem,
 • absolvovaly v rámci testování zaměstnanců dle mimořádného opatření MZDR nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením vstupující osoby),
 • mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (mimo ČR v anglickém jazyce) a jsou bez zjevných příznaků onemocnění Covid-19 a doloží, že:
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů

 

Stále platí povinnost dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy uvnitř objektu.

 

Na základě Doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 a podle Mimořádného opatření č. MZDR 14597/2021-1 se omezují v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v pobytové odlehčovací službě návštěvy uživatelů s výjimkou uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. Děti nemají výjimku z testování.

 

Omezení návštěv u výše uvedených druhů služeb se nevztahuje na osobu, pokud se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu na přítomnost viru COVID-19, a to s negativním výsledkem a budou dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu během návštěvy. Požadavek antigenního testování před návštěvou se nevztahuje na osoby, které:

 

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby pobytové od 24.5.2021:

 • během návštěvy po celou dobu používají všechny vstupující osoby vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku, děti od 2 do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu;
 • u vchodu do zařízení je jasně označené místo, kde třetí osoby, které jdou na návštěvu, odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost, že mohou na návštěvu;
 • při vstupu do objektu projdou desinfekční zónou (desinfekce rukou, obuvi);
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy;
 • návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 16:30 hodin;
 • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány;
 • návštěvy probíhají dle přání klienta, např. na jeho pokoji, ve venkovních prostorách apod.;
 • doporučujeme návštěvám dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.

 

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení od 24.5.2021:

 • během návštěvy po celou dobu používají všechny vstupující osoby vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku, děti od 2 do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu;
 • při vstupu do objektu projdou desinfekční zónou (desinfekce rukou, obuvi);
 • návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 16:30 hodin;
 • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány;
 • u návštěv jsou měřeny teploty (nevpuštění – 37,0 °C a více);
 • každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku, podepisuje čestné prohlášení, případně se zapíše;
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy, přičemž zapsáním do evidence nahrazuje vstupující osoba čestné prohlášení o bezinfekčnosti návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou Covidem - 19;
 • doporučujeme návštěvám dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.

 

Obecné informace nonstop poskytuje: Mgr. Brhelová Dana, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

 

Informace k návštěvám na konkrétních pobytových službách poskytují v pracovní dny:

DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

 

Děkujeme všem, kteří společně s námi díky dodržování opatření, napomáhají snížení rizika výskytu onemocnění COVID – 19 na službách naší organizace. Velmi si toho vážíme.

 

 

v Kroměříži dne 24. 5. 2021                                                  Mgr. Dagmar Klučková, DiS. ředitelkaFotogalerie