O nás

šipka Zpět na úvodní stránku

O našem domově

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka je zařízení rodinného typu, které poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita domova je 108 lůžek. Jedná se o koedukované zařízení.

Zařízení je postaveno v okrajové městské části města Kroměříže v bytové zástavbě. Ostatní veřejná zařízení a instituce jsou dostupná pěšky (vzdálenost 20 až 30 minut) či bezbariérovou MHD, jejíž zastávka je v bezprostřední blízkosti domova.

Náplní zařízení a všech jeho pracovníků je poskytování kvalitní sociální péče občanům, kteří ji vzhledem ke své sociální a zdravotní situaci potřebují. V zařízení jsou uplatňovány demokratizační a normalizační principy života handicapovaných osob. Z uplatňovaných principů můžeme jmenovat – oddělení sféry práce od sféry bydlení, možnost zachování běžného denního řádu, respektování potřeb, přání a rozhodnutí uživatelů, možnost zabývat se zájmovou, kulturní a sportovní činností, vytváření optimálních podmínek pro jejich začlenění do společenského života, podpora seberealizace uživatelů a další. Všichni pracovníci domova Barborka jsou vedeni k respektování lidských práv a svobod klientů, v zařízení je respektována a chráněna hodnota a důstojnost každého jedince.

Naše poslání

Posláním domova Barborka je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Snahou domova je umožnit osobám se zdravotním postižením prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život.

Poskytovaná sociální služba vychází ze schopností a zájmů uživatelů, je plánovaná a směřuje k naplňování jejich individuálních potřeb.

Cíl Domova Barborka

- poskytnutí individualizované podpory a pomoci ke zvládání úkonů běžné péče o svou osobu
- poskytnutí podpory a pomoci při osvojování sociálních dovedností jako přípravy na život vně zařízení
- podpora uživatelů ve využívání místních institucí a běžně dostupných služeb
- umožnit pracovní uplatnění v rámci domova a vyhledávat pracovní uplatnění mimo zařízení

Okruh osob

Uživatelem služeb v našem zařízení se může stát občan starší 18 let s mentálním postižením těžšího stupně a občan postižený vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou. Občan s mentálním postižením lehčího stupně může být přijat tehdy, jestliže nezbytně potřebuje ústavní péči.

Zásady poskytování služby

Práva uživatelů - respektování základních lidských práv a svobod, práva na intimní a partnerský život.Vytváření podmínek k ochraně práv uživatelů – další vzdělávání zaměstnanců, kontrolní činnost
Individualizace - pomoc a podpora dle možností, schopností a potřeb jednotlivých uživatelů
Rovnocenný přístup -  partnerský přístup a vzájemný respekt obou stran, jednání s uživatelem o jeho potřebách a následném způsobu poskytování podpory pomoci a péče
Sociální začleňování - využívání veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, navázání a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a širším společenským prostředím
Podpora rozvoje nezávislosti a autonomie uživatelů - podpora dle individuálních schopností a potřeb ke zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, předcházení zvyšování závislosti na poskytované službě. Vedení k samostatnému rozhodování, samostatným vycházkám, rozvíjení a udržení pracovních dovedností, rozvoji soběstačnosti, sociálních dovedností – nákupy, vaření, praní, příprava na samostatný život vně zařízení. Zapojení zástupců uživatelů do rozhodování o chodu zařízení – Rada uživatelů, stravovací komise, společné schůzky.
Zvyšování kvality poskytovaných služeb - zajištění efektivního a průběžného prohlubování a doplňování vzdělávání pracovníků, komplexní týmová spolupráce, profesionalita, kontrolní činnost zaměřená na poskytované sociální služby

Poskytujeme základních činnosti podle rozsahu uvedeného v odst. 1 § 14 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.   ubytování,
2.   úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b)   poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2.   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3.   pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
4.   pomoc a podpora při podávání jídla a pití
5.   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.   pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.   pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.   pracovně výchovná činnost,
2.   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
3.   vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
4.   volnočasové a zájmové aktivity

f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.   podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
2.   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

g)   sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů